Naar boven

Privacybeleid

Op VARO’s websites verzamelen we enkele van uw persoonsgegevens. Het is ver-plicht en vanzelfsprekend dat VARO deze gegevens uitsluitend verzamelt, verwerkt en gebruikt in overeenstemming met de geldende regelgeving over de bescher-ming van persoonsgegevens voor het verwerken van contracten en het behoud van legitieme interne zakelijke belangen inzake de dienstverlening en ondersteuning van internetgebruikers en betrokken personen. In de mate waarin geanonimiseerde en gepseudonimiseerde gegevens volstaan voor bovenvermelde doeleinden, zal VARO enkel deze vorm van gegevens gebruiken.

Privacybeleid

Daar waar we gegevens opslaan, hebben we uitgebreide beveiligingsmaatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen, zoals bijvoorbeeld tegen ongeoorloofde toegang en misbruik ervan. De procedures die in deze context worden gebruikt, worden daarenboven regelmatig nagekeken en aangepast aan de technische vooruitgang.
 
Welke gegevens we verzamelen en hoe we deze gebruiken, kunt u terugvinden in de volgende informatie:

1. Verzameling en verwerking van gegevens  

Als de gebruiker onze website bezoekt, wordt er informatie opgenomen in het toegangsprotocol over de toegang tot de website en tot bestanden opgeslagen op de website. Dergelijke protocolgegevens worden enkel opgeslagen voor interne systeemprestaties en statistische doeleinden om de werking, veiligheid en optimalisering van onze website te garanderen.

In deze context verzamelt de websiteprovider automatisch informatie in de zogenaamde Server-Log-Files die uw browser automatisch overdraagt aan de server van onze websiteprovider, en slaat deze ook op. Deze Server-Log-Files bevatten onder meer de volgende gegevens:

 • browsertype/browserversie van het toestel dat de website bezoekt,
 • gebruikt besturingssysteem van het toestel dat de website bezoekt,
 • referrer-URL (de website die daarvoor is bezocht),
 • IP-adres en hostnaam van de computer/het toestel dat de website bezoekt,
 • naam van de bezochte website en het bezochte bestand,
 • tijdstip van het bezoek en datavolume en
 • datum en tijdstip van het serververzoek.

Deze gegevens worden anoniem opgeslagen en kunnen niet worden toegewezen aan specifieke personen. Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen. We behouden ons het recht voor om deze gegevens later te controleren als we specifieke indicaties zouden hebben van onrechtmatig gebruik. 

2. Gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens

We gebruiken enkel uw persoonsgegevens, d.w.z. de individuele informatie over de persoonlijke of materiële omstandigheden van een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, die volgens de bestaande jurisprudentie ook het IP-adres omvat, voor de contractverwerking en klanten- of technische administratie. Uw persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden gestuurd als dit nodig is voor contractverwerking of facturering of als u hier uitdrukkelijk voorafgaande toestemming voor hebt verleend. U hebt het recht om te allen tijde de verleende toestemming hiervoor te herroepen via een e-mailbericht aan info@varoenergy.com. Deze herroeping gaat in na ontvangst van uw bericht. Het verwijderen van opgeslagen persoonsgegevens gebeurt als u uw toestemming voor de opslag ervan herroept, als kennis ervan niet langer nodig is voor het gestelde doel of als de opslag ervan ontoelaatbaar is of wordt op andere juridische gronden. We wijzen erop dat, in het geval de toestemming voor het verwerken en opslaan van persoonsgegevens wordt herroepen, een verdere verstrekking van deze internetdienst niet langer mogelijk is.
 
Gebruikers die hun telefoonnummer en/of e-mailadres en/of andere contactgegevens aan ons hebben verstrekt, en afzonderlijk hebben ingestemd met het gebruik van hun persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante regelgeving over de bescherming van persoonsgegevens voor onze eigen reclamedoeleinden, kunnen door ons telefonisch, per e-mail of brief worden gecontacteerd met speciale aanbiedingen. De gebruiker kan op elk ogenblik uitschrijven door een e-mailbericht te sturen naar het bovengenoemd e-mailadres.
 
In het geval van verzoeken via onze website of e-mail, zullen we de verstrekte en doorgestuurde contactgegevens (bijv. naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres) uitsluitend gebruiken om het verzoek te verwerken en op te volgen. We verstrekken deze gegevens niet aan derden zonder toestemming van de gebruiker.
 
In het geval van sollicitatieformulieren en andere documenten die proactief zijn ingediend of die zijn ingediend als reactie op een vacature via e-mail, kan de beveiliging van de gegevens tijdens de gegevensoverdracht niet volledig worden gegarandeerd. We wijzen erop dat onversleutelde e-mails die via het internet worden verstuurd, niet voldoende beveiligd zijn tegen ongeoorloofde toegang door derden. Over het algemeen zijn onversleutelde e-mails geen technisch veilige manier van communiceren. We bevelen daarom het gebruik van versleuteling of postdiensten aan voor de overdracht van vertrouwelijke informatie en documenten.      

In de context van dit privacybeleid

 • stemt de gebruiker in met de verzameling, verwerking en het gebruik van persoonsgegevens door ons, voor zover dit nodig is voor het gebruik van deze internetdiensten;

 • is de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker uiterst belangrijk voor ons. Daarom zorgen we ervoor dat we de privacy van de gebruiker respecteren. Om ervoor te zorgen dat onze website beschikbaar is voor de gebruiker, is de verzameling en het gebruik van bepaalde persoonsgegevens van de gebruiker noodzakelijk;

 • we gebruiken die gebruikersgegevens enkel voor statistische doeleinden, technische administratie en om reeds afgesloten contracten te verwerken. De gebruikersgegevens zullen enkel voor andere doeleinden worden gebruikt als de gebruiker hiervoor toestemming heeft gegeven. De gebruikersgegevens worden enkel aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is om deze internetdiensten te verlenen;

 • de gebruiker heeft het recht om aan ons te vragen om hem te informeren over zijn opgeslagen persoonsgegevens. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om aan ons te vragen om zijn persoonsgegevens te corrigeren, wissen of af te schermen.bnWe zullen met plezier antwoorden op verzoeken om informatie, correctie, verwijdering of afscherming en op vragen over dit privacybeleid. Gelieve eventuele vragen en/of verzoeken te richten aan het hierboven vermelde e-mailadres.

 • als er cookies worden geplaatst, stemt de gebruiker in met de plaatsing van cookies op zijn computer wanneer de gebruiker onze website bezoekt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die van een webserver naar de internetbrowser van de gebruiker worden gestuurd en die worden gedownload en opgeslagen op de computer van de gebruiker. De gebruiker kan door deze cookies niet geïdentificeerd worden. We kunnen enkel informatie verzamelen over het gebruik van onze website door de gebruiker die we kunnen zien tijdens het bezoek (bijv. bezochte websites, datum en tijdstip van het bezoek, enz.). De gebruiker kan de opslag van cookies ook weigeren door de instellingen van zijn internetbrowser aan te passen; in dit geval kan het wel gebeuren dat de gebruiker niet alle functies van onze website kan gebruiken. De gebruiker kan ook altijd elke cookie afzonderlijk verwijderen. Instructies hierover kunnen worden teruggevonden in de handleiding van de computer en internetbrowser van de gebruiker. 

 • onze website maakt gebruik van door facebook.com geleverde plug-ins. Facebook is een dienst van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS. Telkens wanneer een gebruiker zich toegang verschaft tot onze website, vraagt de plug-in de browser van de gebruiker om een afbeelding van deze plug-in te downloaden. Middels dit proces wordt Facebook precies op de hoogte gebracht van welke van onze websites wordt bekeken. Wanneer de gebruiker onze websites bezoekt terwijl hij is ingelogd op zijn Facebook-account, gebruikt Facebook de informatie die door de plug-in is verzameld om de precieze website te identificeren die de gebruiker heeft bezocht, en koppelt deze informatie aan het persoonlijke Facebook-account van de gebruiker. Wanneer de gebruiker bijvoorbeeld klikt op de ‘Vind ik leuk’-knop, of een reactie geeft, wordt deze informatie verzonden naar het persoonlijke Facebook-account van de gebruiker en daar opgeslagen. Bovendien wordt Facebook op de hoogte gebracht van het gebruik van onze diensten door de gebruiker. Dit gebeurt ongeacht of de gebruiker op een component klikt of niet. Als de gebruiker de overdracht naar en opslag van gegevens door Facebook over de gebruiker en de interactie van de gebruiker met onze diensten wil voorkomen, moet de gebruiker zich eerst bij Facebook afmelden voordat hij onze website bezoekt. Het gegevensbeschermingsbeleid van Facebook biedt aanvullende informatie, met name over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, de gebruikersrechten in dit verband en de opties die de gebruiker ter bescherming van zijn privacy ter beschikking staan: https://de-de.facebook.com/about/privacy/. De gebruiker kan ook een overzicht van Facebook-plug-ins vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/

 • onze websites bevatten een door Twitter geleverde plug-in. Twitter is een dienst van Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. plug-inplug-inplug-inhttp://twitter.com/privacy. De gebruiker kan zijn gegevensprivacyinstellingen wijzigen in de Twitter-accountinstellingen van de gebruiker op http://twitter.com/account/settings

 • Onze diensten maken gebruik van een door het LinkedIn-netwerk geleverde plug-in. LinkedIn is een dienst van de LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, VS. Telkens wanneer toegang wordt verschaft tot onze websites inclusief de LinkedIn-plug-in, vraagt de plug-in de browser van de gebruiker om een afbeelding van deze plug-in te downloaden van LinkedIn. Middels dit proces wordt LinkedIn precies op de hoogte gebracht van welke van onze websites wordt bekeken. Wanneer de gebruiker op de ‘aanbevelingsknop’ van LinkedIn klikt terwijl hij is ingelogd op zijn LinkedIn-account, kan de gebruiker inhoud van onze websites koppelen met zijn LinkedIn-profiel. Hiermee kan LinkedIn het gebruik van onze websites door de gebruiker koppelen met het LinkedIn-account van de gebruiker. http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

 • onze websites bevatten een video-plug-in van Vimeo voor het streamen van video’s. Vimeo wordt beheerd door Vimeo, LLC gevestigd te 555 West 18th Street, New York, New York 10011, VS. Zodra u onze websites/diensten opent die zijn uitgerust met een Vimeo-plug-in, wordt er een verbinding met de servers van Vimeo tot stand gebracht. In dat opzicht wordt de informatie over welke van onze specifieke diensten/websites door de gebruiker zijn gebruikt/geopend, doorgestuurd naar de Vimeo-server. Als de gebruiker bovendien is aangemeld bij zijn Vimeo-account, zal de gebruiker het Vimeo mogelijk maken om het gedrag van de gebruiker te koppelen met het Vimeo-account van de gebruiker. De gebruiker kan deze mogelijkheid uitschakelen door zich af te melden bij zijn Vimeo-account en de relevante Vimeo-cookies te verwijderen voordat onze diensten worden gebruikt. Verdere informatie over het verzamelen en gebruiken van de gebruikersgegevens door Vimeo kan worden gevonden in de betreffende gegevensbeschermingsinformatie onder https://vimeo.com/privacy

 • onze websites maken gebruik van de analytische tool Google Analytics en de remarketingtool Google Remarketing, diensten van Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS (hierna ‘Google’ genoemd), om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze websites gebruiken. Deze tools gebruiken ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst teneinde de websites te helpen analyseren hoe gebruikers de websites gebruiken. De door de cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website door de gebruiker, wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. In geval van activering van de IP-anonimisering, zal Google het IP-adres voor lidstaten van de Europese Unie en voor andere verdragslanden van de Europese Economische Ruimte anonimiseren. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres eerst naar een server in de VS overgebracht en daar ingekort. Google gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze websites ter evaluatie van het gebruik van de websites door de gebruiker, het samenstellen van rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten en om andere diensten aan ons te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google kan deze informatie ook aan derden verstrekken, voor zover Google hiertoe wettelijk verplicht wordt, of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Derden, waaronder Google, plaatsen advertenties op websites op het internet. Derden, waaronder Google, gebruiken opgeslagen cookies om advertenties te plaatsen op basis van eerdere bezoeken van de gebruiker op onze websites. Google zal in geen geval het IP-adres van de gebruiker koppelen met andere gegevens van Google. De gebruiker kan de opslag van cookies ook weigeren door de instellingen van de internetbrowser van de gebruiker aan te passen; we moeten echter erop wijzen dat de gebruiker in dit geval mogelijk niet alle functies van onze websites volledig kan gebruiken. Door gebruik te maken van onze websites, gaat de gebruiker akkoord met de verwerking van de gegevens die Google over de gebruiker verzamelt op en voor de hierboven beschreven manier en uiteengezette doeleinden.

Indien de gebruiker niet wil dat Google Analytics de gebruiksgegevens verzamelt, kan de gebruiker zich ook afmelden om in de toekomst door Google Analytics gevolgd te worden door de volgende Google Analytics Opt-out Browser Add-on te downloaden en installeren voor de huidige webbrowser van de gebruiker: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.  

 • onze websites maken gebruik van de analytische tool Hotjar, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Hotjar Ltd. (http://www.hotjar.com), Level 2, St Julian's Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian's STJ 1000, Malta, Europa (hierna ‘Hotjar’ genoemd), om ons te helpen analyseren hoe gebruikers onze websites gebruiken (kliks, muisbewegingen, scrollgedrag, enz.). Deze analysetool maakt gebruik van ‘trackingcode’ en ‘cookies’. Dit zijn tekstbestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst om websites te helpen informatie te creëren over hoe gebruikers de websites gebruiken. De daardoor gegenereerde informatie wordt door Hotjar verzonden naar en opgeslagen op servers in Ierland. De trackingcode verzamelt de volgende informatie: 

 • Apparaatafhankelijke gegevens - de volgende informatie kan worden vastgelegd door het apparaat en de browser van de gebruiker:

  • IP-adres van het apparaat van de gebruiker (verzameld en opgeslagen in een anonieme gegevensindeling);
  • het e-mailadres van de gebruiker, inclusief de voor- en achternaam van de gebruiker, voor zover de gebruiker deze gegevens heeft verstrekt door middel van onze websites;
  • de grootte van het scherm van het apparaat van de gebruiker;
  • het type apparaat en informatie over de browser;
  • de geografische locatie (alleen het land);
  • de voorkeurstaal van de gebruiker voor het gebruik van onze websites;
  • de interacties van de gebruiker;
  • de muisinteracties van de gebruiker (bewegingen, positie en kliks);
  • de toetsaanslagen van de gebruiker.
 • Loggegevens - de volgende gegevens worden automatisch gegenereerd wanneer Hotjar wordt gebruikt:

  •  het gerelateerde domein;
  • de door de gebruiker bezochte pagina’s;
  • de geografische locatie (alleen het land);
  • de voorkeurstaal van de gebruiker voor het gebruik van onze websites;
  • de datum en tijd waarop onze websites werden bezocht.

Hotjar gebruikt deze informatie namens de exploitant van deze websites ter evaluatie van het gebruik van de websites door de gebruiker, het samenstellen van rapporten over de website-activiteit voor website-exploitanten en om andere diensten aan ons te leveren met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Hotjar gebruikt diensten van derden voor het leveren van zijn diensten, bv. Google Analytics en Optimizely. Deze derden kunnen informatie opslaan die de browser van de gebruiker verzendt terwijl de gebruiker onze websites bezoekt, zoals cookies of IP-verzoeken. Meer informatie over hoe Google Analytics en Optimizely gegevens opslaan en verwerken vindt u in het relevante privacybeleid van deze derde partijen.
 
Door onze websites te gebruiken, gaat de gebruiker akkoord met de verwerking van de gegevens die Hotjar evenals Google Analytics en Optimizely over de gebruiker verzamelen op en voor de hierboven beschreven manier en uiteengezette doeleinden.

De cookies die door Hotjar worden gebruikt hebben een verschillende ‘levensduur’. Sommige blijven maximaal 365 dagen geldig en andere alleen voor de duur van het bezoek van de gebruiker aan onze websites.

 Indien de gebruiker wil voorkomen dat Hotjar de gebruiksgegevens verzamelt, kan de gebruiker op de volgende link klikken en de gegeven instructies volgen: https://www.hotjar.com/opt-out.

Deze site maakt gebruik van cookies om de beste ervaring op deze site te garanderen. Lees meer over ons gebruik van cookies en uw privacy in onze cookieverklaring.